หน้าหลัก

       ยินดีต้อนรับเข้าสู่  Blog “ jumjaiboon” โดย ครูจุ๋มได้จัดทำขึ้น  ซึ่งเป็นบทเรียนเว็บบล็อก 
รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์  เข้าใจง่าย  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

                                 การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนเว็บบล็อกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง  อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่  ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ

                                เนื้อหาบทเรียนเว็บบล็อก รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  มีทั้งหมด 6 หน่วย  ดังนี้

                                หน่วยที่ 1   การออกแบบผลิตภัณฑ์
                                หน่วยที่ 2   รู้จักโปรแกรม Google SketchUp
                                หน่วยที่ 3   เครื่องมือ Principal
                                หน่วยที่ 4   วาดรูปสร้างโมเดล
                                หน่วยที่ 5   การใช้เครื่องมือปรับแต่ง
                                หน่วยที่ 6   การสร้างและออกแบบชิ้นงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s