แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ:
             ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
จุฑามาศ จิวะสังข์. (2556).  สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย SketchUp 8 V-Ray + โปรแกรมเสริม
             ฉบับสมบูรณ์.    กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย.
ดอนธนะ  โค้วศิริกุลกิจ. (2557).  การเขียนแบบด้วย SketchUp Pro.กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย จำกัด.
ธนัชสร  จิตต์เนื่อง. (2557). สนุกกับงานเขียนแบบสถาปัตย์ SketchUp Pro.กรุงเทพฯ :
              เน็ตดีไซต์พับลิชชิ่ง.
นพดล  วศินสิทธิสุข. (2555). SketchUp 8 + V-ray. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.
นวอร  แจ่มขำ และพรรณธิพา บ่มกลาง. (2555).  มือใหม่หัดใช้ SketchUp 8 สร้างโมเดลสวย
            ด้วยวิธีง่ายๆ. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.
พันจันทร์  ธนวัฒนเสถียร. (2558).  สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย.
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13.

 https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9
 http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-2/
 http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning49/ca519/Chapter1/unit1.htm
 https://kruchanssk.wordpress.com/
 https://sites.google.com/site/sketchupdecha/