แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :                   ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.

จุฑามาศ จิวะสังข์. (2556). สร้างโมเดล 3 มิติ ด้วย SketchUp 8 V-Ray+ โปรแกรมเสริม
          ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย.

เชาว์ โรจนแสง (2550). การจัดการผลิตภัณฑ์ราคา. พิมพ์ครั้งที่ 7. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย                 ธรรมาธิราช.

ดอนธนะ โค้วศิริกุลกิจ. (2557). การเขียนแบบด้วย SketchUp Pro. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย จำกัด.

ธนัชสร จิตต์เนื่อง. (2557). สนุกกับงานเขียนแบบสถาปัตย์ SketchUp Pro. กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซต์พับลิชชิ่ง.

นพดล วศินสิทธิสุข. (2555). SketchUp 8+V-Ray. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.

นวอร แจ่มขำและพรรณธิพา บ่มกลาง. (2555). มือใหม่หัดใช้ SketchUp 8 สร้างโมเดลสวยด้วยวิธีง่ายๆ.                 กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.

พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร. (2558). สร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015. กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย.

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13.

สิทธ์ศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล. (2529). การออกแบบลวดลาย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

อารี  สุทธิพันธุ์. (2527). การออกแบบ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

อุดมศักดิ์  สาริบุตร. (2549). เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

 https://sites.google.com/a/srisongkram.ac.th/athittiyakornph15/w9
 http://netra.lpru.ac.th/~weta/ch-2/
 http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning49/ca519/Chapter1/unit1.htm
 https://kruchanssk.wordpress.com/
 https://sites.google.com/site/sketchupdecha/