เอกสารประกอบการเรียน

          นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละหน่วย

ใบความรู้หน่วยที่ 1 ==>การออกแบบผลิตภัณฑ์

ใบความรู้หน่วยที่ 2 ==>รู้จักโปรแกรม Google SketchUp

ใบความรู้หน่วยที่ 3 ==>เครื่องมือ Principal

ใบความรู้หน่วยที่ 4 ==>วาดรูปสร้างโมเดล

ใบความรู้หน่วยที่ 5 ==>การใช้เครื่องมือปรับแต่ง

ใบความรู้หน่วยที่ 6 ==>การสร้างและออกแบบชิ้นงาน