แนะนำการใช้บทเรียน

       

       บทเรียนเว็บบล็อก รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จัดทำขึ้น  เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

       การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนเว็บบล็อกจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างสื่อการเรียนการสอน  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง  อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่  ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

           ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา
           ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ก่อนเรียน จำนวน  30 ข้อ
           เนื้อหาในบทเรียนมีทั้งหมด 6 หน่วย

            หน่วยที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์
            หน่วยที่ 2 รู้จักโปรแกรม Google SketchUp
            หน่วยที่ 3 เครื่องมือ Principal
            หน่วยที่ 4 วาดรูปสร้างโมเดล
            หน่วยที่ 5 การใช้เครื่องมือปรับแต่ง
            หน่วยที่ 6 การสร้างและออกแบบชิ้นงาน

          เข้าศึกษาบทเรียนตามลำดับพร้อมทั้งทำกิจกรรมในแต่ละหน่วย โดยกิจกรรมแต่ละหน่วยประกอบด้วย
            ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
            ทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ
            ศึกษาเนื้อหาบทเรียน
            ทำใบงาน/แบบฝึกปฏิบัติประจำหน่วยการเรียนรู้
            ทำแบบทดสอบหลังเรียน

            เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนจนครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพื่อประเมินความรู้หลังเรียน จำนวน  30 ข้อ
            ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนเว็บบล็อก
            หากไม่เข้าใจเนื้อหาในเรื่องใด  สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาใหม่เพื่อทบทวนได้อีกครั้งและสามารถสอบถามได้จาก ช่องทาง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” หรือศึกษาจาก “แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม”
            บทเรียนเว็บบล็อกมีความยืดหยุ่นในเรื่องของสถานที่และเวลา  ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาเนื้อหาบทเรียนได้ตามความต้องการ