ผู้พัฒนาบทเรียน

             ชื่อ-สกุล              นางจุฑารัตน์  ใจบุญ
             ตำแหน่ง             ครูชำนาญการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
                                      หมู่ที่ 4  ต.วังมะปรางเหนือ  อ.วังวิเศษ  จ.ตรัง
                                      สังกัด  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13   

            เลขที่ตำแหน่ง      475       
            วุฒิการศึกษา      ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                     วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏภูเก็ต

           ผลงานที่ปรากฎ
           – รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี 2554 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 13
           – รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 จากคุรุสภา
           – รางวัลครูดีแห่งท้องถิ่นไทย “ยึดหลักคุณธรรม มีจิตเอื้ออาทร” ประจำปี 2555 จากหนังสือพิมพ์แกนกลาง
           –  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.4-ม.6 การประกวดกิจกรรมนวัตกรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 งานมหกรรมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้  สู่ศตวรรษที่ 21”  ประจำปี 2557 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
          ผ่านการคัดเลือกโครงการเชิดชูเกียรติครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รอบที่ 1 ( Thailand STEM Education Teacher Awards )  วิชาเทคโนโลยี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
          – รางวัล ระดับดีเยี่ยม ได้รับคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปี 2559 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
          – รางวัลสุดยอดครูดี ครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
          – รางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 จากคุรุสภาจังหวัดตรัง

          – รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้
            ==> รางวัลเหรียญทอง  จากการแข่งขันกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์               ระดับชั้น ม.1 – 3 ระดับภาคใต้ ครั้งที่  62 ประจำปีการศึกษา 2555
            ==>รางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์                ระดับชั้น ม.4 –6 ระดับภาคใต้ ครั้งที่  63 ประจำปีการศึกษา 2556
           ==>รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์                      ระดับชั้น ม.4 –6 ระดับภาคใต้ ครั้งที่  64 ประจำปีการศึกษา 2557
           ==>รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการประกวดโครงงานประเภทซอฟต์แวร์                      ระดับชั้น ม.1 –3 ระดับภาคใต้ ครั้งที่  64 ประจำปีการศึกษา 2557
           ==> รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3       ระดับภาคใต้ ครั้งที่  65 ประจำปีการศึกษา 2558
           ==>รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์                    ระดับชั้น ม.4 –6ระดับภาคใต้ ครั้งที่  65 ประจำปีการศึกษา 2558
          ==>รางวัลเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3               ระดับภาคใต้ ครั้งที่  67 ประจำปีการศึกษา 2560
          ==>รางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6               ระดับภาคใต้ ครั้งที่  67 ประจำปีการศึกษา 2560
          ==>รางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  ระดับภาคใต้ ครั้งที่  67 ประจำปีการศึกษา 2560