จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่ 6

        โปรแกรม Google SketchUp  สามารถออกแบบ สร้าง ตกแต่งโมเดลเป็นรูปร่างต่าง ๆ เป็นงานแอนิเมชั่นและภาพนิ่งได้  สามารถ Export ชิ้นงานเป็นโมเดล 3 มิติได้หลากหลายรูปแบบ

       ด้านความรู้ (K)   

         1. อธิบายรูปแบบการตกแต่งโมเดลให้สวยงามได้

         2. อธิบายการออกแบบ สร้างและตกแต่งโมเดลได้อย่างสร้างสรรค์

         3. อธิบายการนำเสนอโมเดลในรูปแบบต่างๆ ได้

       ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)   

         1. ออกแบบ สร้าง ตกแต่งและนำเสนอโมเดลได้อย่างสร้างสรรค์และสวยงามได้

       ด้านคุณลักษณะ (A)   

        1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน