การนำเข้าไฟล์

             การนำเข้าไฟล์จะใช้คำสั่ง  Import  มีขั้นตอน ดังนี้