เครื่องมือสร้างวัตถุตามเส้นทาง

               เครื่องมือ Follow Me เป็นเครื่องมือที่ใช้เปลี่ยนระนาบ 2 มิติ เป็นรูปทรง  3  มิติ   การทำงานนั้นจะคล้ายกับ  Push/Pull  แต่จะพิเศษกว่าตรงที่ Follow Me สามารถกำหนดเส้นทางที่จะดึงหรือกดระนาบนั้น ๆ ได้ ดังนี้