เครื่องมือเคลื่อนย้ายวัตถุ

                เครื่องมือเคลื่อนย้ายวัตถุมี่ชื่อว่า Move สามารถใช้งานได้มากกว่าการเคลื่อนย้ายวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้น เครื่องมือนี้ยังประยุกต์ใช้ในการทำสำเนาวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แก้ไขรูปทรงวัตถุได้ด้วยนับเป็นเครื่องมือพื้นฐานและสารพัดประโยชน์ในการสร้างโมเดล

           

             ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือเพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุ ซึ่งเป็นการใช้งานทั่วไปของเครื่องมือนี้

            

           ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือย้ายเพื่อทำสำเนาวัตถุ และกำหนดระยะห่างที่แน่นอนจากวัตถุต้นฉบับ หรือเรียกว่า   การทำ Linear Arrays