จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่ 5

       เครื่องมือที่จำเป็นต่อจากเครื่องมือวาดและสร้างรูปทรง คือ กลุ่มเครื่องมือปรับแต่งต่าง ๆ  จะทำให้ชิ้นงานที่เราวาดกลายเป็นโมเดลที่ต้องการได้ด้วยเทคนิคหลายอย่าง

        ด้านความรู้ (K)   

         1. บอกประเภท ส่วนประกอบและคุณสมบัติของโมเดล 3 มิติได้

         2.อธิบายการใช้เครื่องมือผลัก/ดึงและเคลื่อนย้ายวัตถุได้

         3. อธิบายการใช้เครื่องมือหมุนวัตถุได้

         4.อธิบายการใช้เครื่องมือปรับขนาดและทิศทางของวัตถุได้

         5. อธิบายการใช้เครื่องมือสร้างขอบขนานได้

         6. อธิบายการใช้เครื่องมือสร้างวัตถุตามเส้นทางได้

       ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)   

         1. ออกแบบโมเดลด้วยเครื่องมือปรับแต่งได้

       ด้านคุณลักษณะ (A)   

        1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน