การปรับแต่งรูปทรงด้วยเครื่องมือ Move

              ตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือย้าย  เพื่อแก้ไขรูปทรงของวัตถุ โดยการเคลื่อนย้ายเฉพาะจุดและพื้นผิว