เครื่องมือวาดเส้นโค้ง

             

            การวาดเส้นโค้งจะใช้เครื่องมือ คล้ายกับการวาดเส้นตรง แต่สามารถปรับเส้นโค้งขนานกับแนวเส้นตรงที่วาดไว้เป็นเส้นฐานในตอนแรก โดยความโค้งมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างโค้งกับเส้นตรงที่วาด หรืออาจจะวาดเป็นเส้นโค้งที่ต่อเนื่องกันเป็นรูปทรงที่มีพื้นผิวก็ได้เช่นกัน

             เครื่องมือ   Arc เป็นเครื่องมือใช้สำหรับสร้างเส้นโค้งแบบกำหนดมุมได้ มีขั้นตอน ดังนี้