เครื่องมือวาดเส้นตรง

 

             เส้นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโมเดลต่าง ๆ เราสามารถวาดเส้นบนพื้นผิวโมเดลต่าง ๆ  หรือบนพื้นที่ว่างก็ได้ ดังนี้