เครื่องมือวาดรูปวงกลม

            

              วงกลมที่สร้างขึ้นบนโปรแกรม Google SketchUp เกิดจากการเรียงต่อกันของเส้นตรง ล้อมรอบเป็นรูปวงกลม ซึ่งสามารถกำหนดจำนวนเส้นที่เรียงต่อกัน และความยาวรัศมีของวงกลมได้ เราจะใช้เครื่องมือ    Circle สร้างวงกลม และพื้นผิวบนระนาบ ซึ่งทำได้  2 วิธี คือ การสร้างพื้นผิววงกลมด้วยการลากเมาส์ และการกำหนดขนาดที่แน่นอน

           

             

             เนื่องจากวงกลมใน Google SketchUp เกิดจากการเรียงต่อกันของเส้นตรง ล้อมกันเป็นวงกลม ดังนั้นขณะที่สร้างวงกลมก็สามารถกำหนดจำนวนเส้นตรงที่ประกอบขึ้นเป็นวงกลมได้ โดยค่าเริ่มต้นกำหนดไว้ที่ 24 เส้น และกำหนดความยาวรัศมีของวงกลมตามต้องการ โดยการกำหนดขนาดต่าง ๆ ของวงกลมได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้