เครื่องมือวาดรูปสี่เหลี่ยม

 

              สี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างบนโปรแกรม Google SketchUp จะประกอบไปด้วย พื้นผิวที่เกิดจากเส้นตรง 4 เส้นเชื่อมต่อกัน ซึ่งการสร้างสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ       Rectangle  ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

        

         การวาดสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือ Rectangle มีขั้นตอนดังนี้

              การวาดรูปสี่เหลี่ยมจากจุดอ้างอิง

              เราสามารถสร้างสี่เหลี่ยมต่อจากจุดอ้างอิงที่มีอยู่แล้วได้ มีขั้นตอนดังนี้
             

            หากต้องการสร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดด้านกว้างและด้านยาวที่ต้องการ เราสามารถกำหนดค่าเหล่านั้นได้อย่างแม่นยำขณะสร้างได้ ดังนี้