จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่ 4

        การวาดโครงร่างโมเดล ด้วยชุดเครื่องมือ Drawing ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรูปสี่เหลี่ยม เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม และรูปทรงอื่น ๆ

       ด้านความรู้ (K)   

         1. อธิบายเครื่องมือวาดรูปโมเดลได้

        2. อธิบายการใช้เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยม เส้นตรงและพื้นที่ปิดได้

         3. อธิบายการใช้เครื่องมือวาดวงกลมและเส้นโค้งได้

         4. อธิบายการใช้เครื่องมือวาดรูปหลายเหลี่ยมและเส้นอิสระได้

       ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)   

         1. เรียกใช้เครื่องมือวาดรูปในการออกแบบโมเดลได้

       ด้านคุณลักษณะ (A)   

        1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน