ใบงานที่ 3.1

  1. นักเรียน ดาวน์โหลดใบงานที่ 3.1 ==>work3.1
  2. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานให้เรียบร้อย
  3. นักเรียนบันทึกใบงานชื่อไฟล์ work03.1_เลขที่ (เช่น work03.1_01 หมายถึง ใบงานที่ 03.1 เลขที่ 1) ลงในโฟลเดอร์ M4_3 ในไดรฟ์ D
  4. นักเรียนส่ง E-Mail พร้อมแนบไฟล์ work03.1_เลขที่ มายัง E-Mail Address: jumjaiboon@ratsadanu.ac.th