ส่วนประกอบของโมเดล

         องค์ประกอบพื้นฐานของโมเดลใน Google SketchUp แต่ละชิ้น ได้แก่ พื้นผิว, เส้นขอบ และจุดเชื่อมต่อ ซึ่งใน   Google SketchUp นับว่าองค์ประกอบเหล่านี้อยู่แยกกัน กล่าวคือ เมื่อสร้างรูปทรงหรือโมเดลขึ้นมา เราสามารถเลือกทำงานกับพื้นผิวด้านใดด้านหนึ่ง  เส้นของเส้นใดเส้นหนึ่งได้อย่างอิสระ  ทั้งนี้เพราะการสร้างโมเดล 3 มิติ     สามารถปรับแต่งแก้ไขรูปทรงจากองค์ประกอบใดก็ได้ เพื่อความหลากหลายไม่รู้จบของรูปทรงนั้นเอง 


         จุด (Point) คือ ตำแหน่งที่คลิกเมื่อเริ่มต้นวาดภาพจะเป็นจุดเริ่มต้นในการวาด จุดเชื่อมต่อรูป จุดกึ่งกลาง และจุดสิ้นสุดในการวาดรูปต่างๆ

         เส้น (Edge) คือ เกิดจากจุดสองจุดที่เชื่อมโยงต่อกันจนเกิดเป็นเส้น อาจจะเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นอิสระก็ได้

         พื้นผิว (Face) คือ เกิดจากการสร้างเส้นเชื่อมต่อกัน โดยจุดเริ่มต้นของเส้นจะบรรจบกับจุดสิ้นสุด เกิดเป็นรูปร่างที่เป็นส่วนของพื้นผิว

          จะเห็นได้ว่า  จุดกำเนิดเริ่มแรกของรูปทรง เกิดจากจุด (Point)  เมื่อจุด  2 จุด เชื่อมต่อกันจะเกิดเป็น เส้น (Edge) และเมื่อสร้างจุดต่อเนื่องเป็นเส้นเชื่อมโยงกัน จนจุดสิ้นสุดบรรจบกับจุดเริ่มต้นเป็นรูปปิด ก็จะเกิดเป็น พื้นผิว (Face) ที่มีรูปทรงต่างๆ

         Group    เป็นการรวมชิ้นส่วนตั้งแต่  2 ชิ้นขึ้นไป รวมเป็นรูปเดียวกันเพื่อง่ายต่อการนำไปใช้งาน หรือสะดวกในการแก้ไขภายหลัง

                                        

         เป็นการรวมชิ้นส่วนให้เป็นชิ้นเดียวกันคล้ายกับ Group   แต่ต่างกันตรงที่ถ้ามีการใช้งาน Components แบบเดียวกันหลายๆ ชิ้นบนพื้นที่ทำงาน เช่น Components หน้าต่างที่ติดตั้งอยู่รอบโมเดลบ้าน เมื่อมีการแก้ไขหน้าต่างชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ก็จะเป็นการแก้ไขหน้าต่างชิ้นอื่นๆ บนพื้นที่ทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายในการออกแบบ
        สำหรับชิ้นงานที่มีหลายชิ้นประกอบกัน ควรจะ Group ให้เป็นชิ้นเดียวกันก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขในแต่ละส่วน  และถ้าเป็นลักษณะงานที่ต้องใช้ชิ้นงานเหมือนกัน แต่วางไว้หลายตำแหน่ง ควรทำเป็น Components เพื่อให้ง่ายสำหรับการแก้ไขเพียงจุดเดียว

                 On Edge > ตำแหน่งบนเส้นขอบ
                  On Face > ตำแหน่งบนพื้นผิว
                  Midpoint > จุดกึ่งกลางของเส้น
                  Endpoint > จุดปลายของเส้น
                  Intersection > จุดตัดของเส้นกับพื้นผิว