จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่ 3

        การเริ่มต้นทำงานกับโมเดล 3 มิติ จำเป็นต้องมีความคุ้นเคยกับการหยิบจับชิ้นงานด้วยเครื่องมือเลือกชิ้นงาน ลบวัตถุที่ไม่ต้องการด้วยเครื่องมือลบ และการใส่สีให้กับโมเดลด้วยเครื่องมือเทสีพื้นผิว

        ด้านความรู้ (K)   

       1. อธิบายส่วนประกอบของโมเดลได้

       2. อธิบายการใช้เครื่องมือเลือกและลบโมเดลได้

       3. อธิบายการใช้เครื่องมือกำหนดสีพื้นผิวโมเดลได้

        ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)   

       1. เรียกใช้เครื่องมือหลักในการทำงานกับโมเดลได้

         ด้านคุณลักษณะ (A)   

        1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน