ใบงานที่ 2.1

  1. นักเรียน ดาวน์โหลดใบงานที่ 2.1 ==>work2.1
  2. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานให้เรียบร้อย
  3. นักเรียนบันทึกใบงานชื่อไฟล์ work02_เลขที่ (เช่น work02_01 หมายถึง ใบงานที่ 02 เลขที่ 1) ลงในโฟลเดอร์ M4_3 ในไดรฟ์ D
  4. นักเรียนส่ง E-Mail พร้อมแนบไฟล์ work02_เลขที่ มายัง E-Mail Address: jumjaiboon@ratsadanu.ac.th