การเปิดใช้งานโปรแกรม Google SketchUp

                 การเรียกใช้งานโปรแกรม  Google SketchUp มี 2 วิธี ดังนี้

                      วิธีที่ 1     ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม     ที่หน้าจอ  (Desktop)
                      วิธีที่ 2
                                       1. คลิกที่ Start
                                       2. คลิกเลือก All Program
                                       3. คลิกเลือก SketchUp 8
                                       4. คลิกเลือก SketchUp

                   ครั้งแรกเมื่อเปิดโปรแกรม หน้าจอ Welcome To SketchUp จะมีแถบ Learn แสดงวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เมื่อคลิกที่เครื่องมือจะแสดงวิธีการใช้งานแต่ละเครื่องมือในหน้าต่าง Instructor สามารถเปิดได้ที่เมนู Window > Instructor

          ในหน้าต่างจะประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

                     Learn เป็นส่วนที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ ช่วยให้ผู้เริ่มต้นใช้งานเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม

                    Template เป็นการเลือกรูปแบบการทำงาน จะถูกบังคับให้เลือกเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก เป็นส่วนสำคัญที่สุดในตอนเริ่มต้นทำงาน

                     ปุ่ม Start using SketchUp สำหรับเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม

                      ถ้าไม่ต้องการให้หน้า Welcome to SketchUp แสดงขึ้นมาทุกครั้ง ที่เปิดโปรแกรมให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก  always show on startup ออกไป

                     ถ้าต้องการกำหนด Template ใหม่อีกครั้งจากการปิดหน้าต่าง Welcome to SketchUp ลงไปแล้ว ทำได้โดยการ คลิกที่เมนู Help > Welcome to SketchUp

                   ในการเปิดโปรแกรม  Google SketchUp  ครั้งแรก (หลังจากติดตั้งโปรแกรม และเลือกแม่แบบ      ในหน้าต่าง Welcome แล้ว) จะพบกับหน้าต่างการทำงานโดยมีส่วนประกอบหลัก ดังนี้

     

          แถบสำหรับแสดงชื่อไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่ขณะนั้น  โดยในการเปิดโปรแกรมหรือสร้างงานขึ้นมาใหม่
ชื่อไฟล์ในแถบไตเติ้ลบาร์จะแสดงเป็น Untitled จนกว่าจะมีการบันทึกและตั้งชื่อไฟล์

     

           แถบที่รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ ในการทำงาน โดยจะแบ่งเป็น 8  หมวด ดังนี้

           File : เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับจัดการกับไฟล์งาน เช่น การสร้างไฟล์งาน  การบันทึก การนำเข้า/ส่งออก  การสั่งพิมพ์  เป็นต้น

          Edit : เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับปรับแต่งแก้ไข เช่น การคัดลอก ลบ  ซ่อน/แสดงโมเดล สร้าง Group/Component เป็นต้น

          View : เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับจัดการในส่วนของพื้นที่ทำงาน เช่น ซ่อน/แสดงแถบเครื่องมือ แกนอ้างอิง เงา หมอก การแสดงผลของเส้น การแสดงผลในส่วนของการแก้ไข Group/Component  เป็นต้น

          Camera : เป็นส่วนคำสั่งสำหรับจัดการในส่วนของมุมมอง ในการทำงาน เช่น  การหมุน เลื่อน ย่อ/ขยาย เป็นต้น

          Draw :  เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  ในการวาดรูปทรง เช่น    การวาดเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น

         Tools : เป็นกลุ่มคำสั่งสำหรับเรียกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการทำงาน เช่น ดัน/ดึง การหมุน/ย้ายโมเดล  การสร้างตัวอักษรสามมิติ  การวัดขนาด เป็นต้น

         Window : เป็นกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการเรียกแสดงหน้าต่าง หรือไดอะล็อกบอกซ์ขึ้นมา เพื่อใช้ร่วมในการทำงาน และปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของโปรแกรม

         Help : เป็นกลุ่มคำสั่งเกี่ยวกับคู่มือการแนะนำการใช้งานโปรแกรม ไปจนถึงการลงทะเบียน และการตรวจสอบการอัพเดต

       

         เป็นแถบรวบรวมเครื่องมือสำคัญมักถูกเรียกใช้งาน โดยส่วนมากจะเป็นการทำงานกับโมเดล และส่วนประกอบย่อยของโมเดล ดังนี้

      

        เป็นพื้นที่สำหรับทำงาน ซึ่งสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองไปเป็นมุมมองต่าง ๆ ทั้งการทำงานในมุมมองแบบ 2D และ 3D โดยมุมมองแบบ 2D นั้นจะแบ่งออกเป็น ด้านบน ด้านหน้า ด้านขวา ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านล่าง  และมุมมองแบบ 3D จะถูกเรียกว่า Iso (Isometric)

         การทำงานในมุมมอง 2D และ 3D  เราสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้โดยใช้เครื่องมือ ซึ่งสามารถปรับได้ 2 แบบ คือแบบ 2D และ 3D

      

        คือเส้นแกนสำหรับอ้างอิงการทำงาน เพื่อให้การวาดรูปทรง และการสร้างแบบจำลองในทิศทางต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยแกนอ้างอิงจะแบ่งเป็น  3 แกน ดังนี้

        แกน x จะอยู่ในลักษณะของแนวขวาง (แกนสีแดง)   แทนทิศเหนือ – เส้นทึบ และทิศใต้ – เส้นประ

        แกน y จะอยู่ในลักษณะของแนวลึก (แกนสีเขียว)   แทนทิศตะวันออก – เส้นทึบ และทิศตะวันตก – เส้นประ

        แกน z จะอยู่ในลักษณะของแนวตั้ง (แกนสีน้ำเงิน) แทนแนวระนาบระดับจากพื้น โดยเส้นทึบ คือบริเวณที่อยู่สูงกว่าแนวระนาบและเส้นประ คือบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าแนวระนาบ

        จุดตัดกันระหว่างเส้นแกนทั้ง 3 เส้นจะถูกเรียกว่า Original Point หรือ จะเรียกว่าจุดศูนย์กลางของพื้นที่ทำงานก็ได้เช่นกัน โดยตำแหน่งของ Original Point จะมีค่า x, y, z เท่ากับ 0 โดยถ้าค่าตัวเลขเป็นบวกจะอยู่ในทิศทางของเส้นทึบ และถ้าค่าเป็นลบจะอยู่ในทิศทางของเส้นจุดไข่ปลา

      

         คือแถบแสดงสถานะต่าง ๆ ในการทำงาน โดยจะแสดงในส่วนการแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ จะอธิบายลักษณะการทำงานของเครื่องมือที่เราเลือกขณะทำงาน เป็นตัวช่วยให้เข้าใจว่าเครื่องมือที่ใช้งานอยู่นั้นมีการใช้งานอย่างไร

      

         Measurement มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า VCB (Value Control Box)  เป็นเครื่องมือสำหรับกำหนดค่าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความยาว ขนาด องศา ระยะ ให้กับการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้การสร้างแบบจำลองมีความแม่นยำและได้สัดส่วนที่ถูกต้อง โดยรูปแบบการกำหนดค่าด้วย Measurement  นั้นจะใช้วิธีการพิมพ์ตัวเลขลงไปในขณะที่ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดอยู่ โดยที่ไม่ต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องกำหนดค่า เช่น เมื่อเราต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยมขนาด 5 x 5 เมตร เราจะใช้เครื่องมือ Rectangle วาดรูปสี่เหลี่ยม จากนั้นพิมพ์ค่าลงไปเป็น 5m, 5m หรือ 5,5 (ในกรณีที่กำหนดหน่วยวัดเป็นเมตรไม่จำเป็นที่จะต้องใส่หน่วยวัดต่อท้ายตัวเลข) แล้วกดปุ่ม Enter เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม ขนาด 5×5 เมตร เป็นต้น

         เมาส์ และคีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวก ซึ่งโปรแกรม SketchUp ได้ออกแบบให้เมาส์สามารถใช้งานคำสั่งที่มักจะใช้บ่อยๆ เพื่อให้การสร้างงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว  โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

คลิกปุ่มซ้ายของเมาส์  >  เป็นการเลือกวัตถุ
คลิกปุ่มขวาของเมาส์  >  เป็นการเปิดเมนู Context
คลิกปุ่มกลาง หรือลูกกลิ้งของเมาส์  >  เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Orbit ชั่วคราว  เป็นการปรับหมุนมุมมองภาพ
คลิกปุ่มกลาง หรือลูกกลิ้งของเมาส์พร้อมกดคีย์ Shift  >  เครื่องมือจะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Pan ชั่วคราว  เป็นการเลื่อนมุมมอง
หมุนปุ่มกลาง หรือลูกกลิ้งของเมาส์  >  เป็นการย่อ / ขยายภาพ  โดยถ้าหมุนไปข้างหน้าจะเป็นการขยาย หมุนมาด้านหลังจะเป็นการย่อ
ดับเบิลคลิกปุ่มกลาง หรือลูกกลิ้งของเมาส์  >  เป็นการเปลี่ยนจุดศูนย์กลางของภาพขณะที่เลือกเครื่องมือ Orbit, Pan และ Zoom สามารถที่จะคลิกเมาส์ปุ่มขวาเพื่อเรียกแสดงเมนูคำสั่ง สำหรับการควบคุมมุมมองได้ด้วย