จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่ 2

        โปรแกรม Google SketchUp เป็นโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และงานออกแบบ Display ซึ่งโปรแกรมจะมีเครื่องมือที่หลากหลาย                 การเรียนรู้คุณสมบัติของโปรแกรม ขั้นตอนการใช้โปรแกรมให้สามารถสร้างโมเดลได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะการใช้งาน   

    ด้านความรู้ (K)   

       1. อธิบายความรู้เบื้องต้นของโปรแกรม Google SketchUp ได้
       2. บอกความต้องการพื้นฐานของโปรแกรม Google SketchUp ได้
       3. อธิบายขั้นตอนการเรียกใช้งานโปรแกรมและหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Google SketchUp ได้
       4. อธิบายการสร้างไฟล์ บันทึก เปิดและออกจากโปรแกรม Google SketchUp ได้
       5. อธิบายการเลือกเทมเพลตและการทำงานกับแกนอ้างอิงได้
       6. อธิบายการกำหนดมุมมองภาพและการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆได้

     ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)   

       1. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของโปรแกรม Google SketchUp ได้
       2. เรียกใช้งานโปรแกรมและหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Google SketchUp ได้
       3. สร้างไฟล์ บันทึก เปิดและออกจากโปรแกรม Google SketchUp ได้
       4. เลือกเทมเพลตและทำงานกับแกนอ้างอิงได้
       5. เรียกใช้งานมุมมองภาพและการแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ ได้

     ด้านคุณลักษณะ (A)   

        1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน