ใบงาน 1.1

  1. นักเรียน ดาวน์โหลดใบงานที่ 1.1 ==>work1.1
  2. นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานให้เรียบร้อย
  3. นักเรียนบันทึกใบงานชื่อไฟล์ work01_เลขที่ (เช่น work01_01 หมายถึง ใบงานที่ 01 เลขที่ 1) ลงในโฟลเดอร์ M4_3 ในไดรฟ์ D
  4. นักเรียนส่ง E-Mail พร้อมแนบไฟล์ work01_เลขที่ มายัง E-Mail Address: jumjaiboon@ratsadanu.ac.th