จุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่ 1

         การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้  เพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน  โดยเน้นการผลิตจำนวนมากในรูปสินค้า  เพื่อให้ผ่านไปยังผู้บริโภค (consumer) ในวงกว้าง  โดยที่รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะเป็นปัจจัยสำคัญ  ชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความกระหายที่จะจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์นั้น

      ด้านความรู้ (K)   

         1.อธิบายความหมาย ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
         2.บอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีตลอดจนองค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

      ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)   

         1.  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
         2. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีตลอดจนองค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

      ด้านคุณลักษณะ (A)   

        1. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน